Waarachtige cirkels

Gesprekken om samen te leren om steeds opener te zijn, de waarheid te delen en vrijuit door te vragen. In kleine online groepjes met mensen die je meestal niet kent.

Visie

Het is nodig dat we in onze westerse maatschappij leren om makkelijker open te zijn en de waarheid te spreken. Zonder ons af te schermen, een deel van de waarheid achter te houden omdat we dan beter voor de dag komen. Dit geldt in het privédomein binnen families en verenigingsverband maar zeker ook in de werkcontext. Als mensen zichzelf laten zien komen zij meer in hun kracht te staan; zij nemen alles van henzelf mee en zetten dit in als kracht. Zij spelen niet een rol of bekleden een functie maar zijn bovenal een persoonlijkheid met een takenpakket. Als mensen individueel leren om meer en meer de waarheid te spreken, nodigen zij daarmee anderen uit hetzelfde te doen. Hierbij helpt het als we vrijer worden in het doorvragen en ongemakkelijke onderwerpen niet meer uit de weg gaan. Zo ontstaan steeds grotere cirkels van waarachtigheid.

 

Doelen van waarachtige cirkels

De gratis online-gesprekken met vier onbekenden hebben de volgende doelen:

  • Oefenen in waarachtig zijn, open zijn over gevoelige onderwerpen
  • Daarmee vrijmaken van spanningen in je lichaam en geest
  • Leren dat je meestal nog veel verder kunt doorvragen dan je dacht
  • Creëren van nog meer openheid in jouw eigen kringen

 

Methode

Korte gesprekken van een uur via MS Teams met vier anderen zodat je iedereen in een kwart van je scherm ziet. De plenaire online-zaal is 10 minuten van tevoren op en sluit precies op het afgesproken startmoment. Er kunnen daarna geen mensen meer invoegen zodat iedereen dezelfde kadering heeft gehoord en de groepsindeling goed kan geschieden. Na een korte plenaire inleiding wordt iedereen automatisch (ad random) ingedeeld in subgroepen en start de volgende procedure:

5’         Korte kennismaking (max 1 minuut pp) en kiezen gespreksleider (zie onder)

3’         Persoon 1 deelt over iets persoonlijks zonder interruptie

7’         Personen 2-5 stellen vrijpostige open vragen en geven terug aan persoon 1 wat hen opvalt (congruentie, wat niet gezegd wordt en andere feedback). Persoon 1 antwoordt of geeft aan dat zij/hij hier liever niet op in gaat.

4 x 10’ Nog vier rondes van 3+7 minuten zodat iedereen aan de beurt komt om te delen

5’         Evaluatie en feedback o.l.v. de gespreksleider. Eventueel uitwisselen van gegevens om bijv. contact te houden via Linkedin.

15’       Uitloop van maximaal een kwartier mogelijk als het een leerzame evaluatie is. Na een kwartier sluit de MS Teams sessie (zonder plenair terug te komen).

Deze opzet van het gesprek is in de opstartfase van de waarachtige cirkels strak gepland. Later kunnen we kijken of het een stromend gesprek kan worden zonder tijdsbewaking.

 

Gespreksleider

De groepsleden kiezen uit hun midden een gespreksleider. Bij voorkeur heeft deze persoon ervaring met open vragen stellen en intervisie. Zij/hij zorgt voor het bewaken van de tijd en dat iedereen aan bod komt met het stellen van vragen. Verder let de gespreksleider erop dat er niet gediscussieerd wordt en geen adviezen worden gegeven.

Mocht een groepslid zich misdragen, dan meldt de gespreksleider dit aan de plenaire voorzitter zodat deze persoon uit de meeting gezet kan worden. Voordat deze persoon weer deel kan nemen aan een volgend gesprek, vindt eerst een gesprek plaats met de plenaire voorzitter.

 

Vertrouwelijkheid

Om een veilige context te creëren voor een waarachtig gesprek hanteren we de volgende regels:

  • Gebruik alleen voornamen
  • Alles wat gezegd wordt blijft binnen de groep en mag daarbuiten niet worden gedeeld
  • Geen foto’s of video’s maken tijdens het gesprek
  • Iedereen geeft bij de aanmelding aan dat zij/hij zich hieraan houdt